CHOPOS

Městys Divišov je členem svazku obcí CHOPOS

Předmět činnosti
Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce na řešení společných úkolů, týkajících se zlepšování života
obyvatel a celkové obnovy výše jmenovaného mikroregionu. Aktivita svazku obcí bude zaměřena na
následující oblasti:
1. zvýšení kvality života ve venkovských oblastech;
2. spolupráce při obnově venkova a rozvoji cestovního ruchu v regionu Posázaví;
3. výměnu know-how mezi partnerskými obcemi v ČR a zemích EU;
4. spolupráce se zahraničními regiony
5. zpracování strategie i konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu, návrhy podpory
konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání příslušných žádostí;
6. společné řešení dopravní a technické infrastruktury ve více obcích;
7. společnou péči o památky v mikroregionu;
8. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, v mikroregionu;
9. řešení odpadového hospodářství pro více obcí;
10. podporu venkovské turistiky a agroturistiky při současném řešení dalších místních programů obnovy (např.
akce obnovy občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu);
11. společné řešení sociálních služeb, školství a zdravotní péče v mikroregionu;
12. podporu komunikace prostřednictvím internetového napojení ve veřejných zařízeních, vznik „teledomů“,
dokončení telefonizace atp.;
13. zpracování propojených nebo společných internetových stránek;
14. marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů (trasy, návštěva místních slavností,
nabídka regionálních specialit), týkající se více obcí;
15. budování a provoz informačních center, podporu projektů regionálních a lokálních muzeí, souvisejících s
rozvojem venkova, nebo napomáhajících rozvoji cestovního ruchu;
16. budování a značení cyklostezek a turistických cest;
17. podporu společných řešení, směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu společnou přípravu pozemkových úprav;
18. podporu řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
19. podpora při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovaných obcemi;
20. podpora a zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
21. pořádání kulturních a sportovních akcí;
22. pořádání vzdělávacích akcí, propagačních akcí, seminářů a prezentací

STANOVY CHOPOS

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com