Povinně zveřejňované údaje

1. ÚPLNÝ NÁZEV

Městys Divišov


2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO SUBJEKTU, PODMÍNKY A  PRINCIPY, ZA KTERÝCH  PROVOZUJE SVOJI ČINNOST

Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik městyse Divišov je ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  Postavení městyse Divišov a jeho orgánů upravuje zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Městys je samostatně spravován Zastupitelstvem městyse Divišov, jehož členy je 15 zastupitelů.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni městyse je pětičlenná Rada městyse Divišov.

Městys zastupuje navenek starosta Mgr. Zdeněk Pekárek. Jeho zástupci jsou místostarostové Mgr. Petr Lunga a Stanislav Dvořák.


4. KONTAKTNÍ  SPOJENÍ

4.1 KONTAKTNÍ  POŠTOVNÍ ADRESA

Městys Divišov
Horní náměstí 21
257 26  Divišov

4.2 ADRESA ÚŘADU PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Úřad městyse
Horní náměstí 21, I.patro
257 26 Divišov

4.3 PROVOZNÍ HODINY

podatelna

Pondělí  8-11  12-17 h   Úterý    8-11  12-15 h  Středa  8-11  12-17 h

Čtvrtek  8-11  12-15 h   Pátek   8-11    12-14 h

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8-11  12-17 h     Středa   8-11h 12-17 h

4.4 TELEFONNÍ   ČÍSLA A E-MAILY

Starosta Mgr. Zdeněk Pekárek pekarek@divisov.cz 317855225
1. místostarosta Stanislav Dvořák standadvorak.sd@seznam.cz  
2. místostarosta Mgr Petr Lunga lunga@zsdivisov.cz  
       
Odbor vnitřních věcí      
účtárna Jana Jeřábková jerabkova@divisov.cz 317855251
 matrika,pokladna  Marcela Ottlová  ottlova@divisov.cz  317855282
mzdová účetní

podatelna

Bc. Marie Zvárová zvarova@divisov.cz

podatelna@divisov.cz

317855225
Smlouvy, pohledávky Ing. Anna Tichá  ticha@divisov.cz 317 855 410
Odbor stavební      
stavební úřad  

Ing. Pavlína Seligerová

Olga Hořtová

 

seligerova@divisov.cz

 

hortova@divisov.cz

 

 

317 855 400

 

 

4.5 ADRESA  INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.divisov.cz

4.6 ADRESA  E-PODATELNY

podatelna@divisov.cz

ID datové schránky: qmpbeue


5. PLATBY

číslo účtu 320042349/0800


6. IČ: 00231690


7. DIČ: CZ00231690

jsme plátci DPH


8. DOKUMENTY

Rozpočty


9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem č.106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, do kterého je možné nahlédnout, popřípadě z něho pořizovat výpisy.
Na písemnou žádost bude informace městysem poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího přijetí. Lhůtu lze ze závažných důvodů nejvýše o 10dnů prodloužit.

Týká-li se žádost již zveřejněné informace. Městys sdělí žadateli do sedmi dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud však žadatel a přímém poskytnutí
Informace trvá, bude mu sdělena ve výše uvedené lhůtě.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena městysi a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Městys posoudí žádost a v případě, že je nesrozumitelná či není zřejmé jaká informace je požadována nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud ji žadatel neupřesní do 30 dnů, rozhodne městys o odmítnutí žádosti. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti
městyse, žádost odloží a tuto skutečnost do sedmi dnů sdělí žadateli.


10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH   PODÁNÍ

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v provozních hodinách od pondělí do pátku viz bod 4.3 na podatelně, elektronicky na adresu
podatelna@divisov.cz  nebo prostřednictvím datové schránky.


11. OPRAVNÉ  PROSTŘEDKY

Odvolání
Pokud městys žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání a to na adresu Městys Divišov
Horní náměstí 21, 257 26 Divišov

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat písemně nebo ústně žadatel:
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14  odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o  odmítnutí žádosti
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí
o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a
odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení §6, §14 odst. 5 písm.d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to na adresu:
Městys Divišov, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov


12. FORMULÁŘE

Formuláře pro podání žádostí je možné získat na podatelně Úřadu městyse Divišov nebo v sekci Formuláře


13. POPISY POSTUPŮ

viz sekce řešení životních situací fyzické osoby
řešení životních situací právnické osoby


14. VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

14.1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 

14.2. VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Viz sekce  Vyhlášky a nařízení


 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad


 

16. VZORY LICENČNÍCH SMLUV

Nejsou


 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Městyse Divišov v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023


18. SEZNAM ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH  MĚSTYSEM  DIVIŠOV

Příspěvkové organizace:     Základní škola Divišov, okres Benešov
                                                 Mateřská škola Divišov, okres Benešov
Organizační složka:             Středisková knihovna v Divišově

                                                 Pečovatelská služba Divišov

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com