Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací
Městys Divišov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování  informací (dále jako „sazebník“):
čl. I.
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4 nebo A3:
a) jednostranná………………………………………… 3 Kč
b) oboustranná…………………………………………. 4 Kč

2. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4 nebo A3:
a) jednostranná………………………………………… 4 Kč
b) oboustranná…………………………………………  5 Kč

3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)
jedna stránka………………………………………..  5 Kč

4. Za poskytnutí kopie v jiném formátu, nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována sazba dle individuální kalkulace.
5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městysem se výše úhrady stanový ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl.II.
Náklady na opatření technických nosičů dat

1. 1 ks CD …………………………………………………….. 20 Kč
2. 1 ks DVD…………………………………………………… 20 Kč
3. Jiný technický nosič dat …………………………… podle pořizovací ceny

čl. III
Náklady  na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty. Náklady na balné účtovány nebudou.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1.  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba     úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 140 Kč, která je odvozena od průměru hodinového platu pracovníků Úřadu městyse Divišov.  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

čl. V.
Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta městyse od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně úřadu městyse v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet městyse Divišov.
4.  Sazebník byl schválen usnesením Rady městyse Divišov ze dne 2.2.2011  č. 2/2011 a usnesením Rady městyse Divišov ze dne 5.4.2012 č.4/2102

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com