Aktuality

Příprava KPÚ Divišov a Dalovy

Informace o připravovaných komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)

v k.ú. Divišov u Benešova a Dalovy

KPÚ se týkají vlastníků zemědělské půdy, která je nezastavěnou plochou.

Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 13/2014 Sb.

Od pozemkových úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:

  • odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území
  • odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány
  • vyrovnání hranic pozemků
  • přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu
  • vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest
  • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
  • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Divišov u Benešova je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru, to samé platí i pro kú. Dalovy.

Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Divišov u Benešova (mimo zastavěné území obce) a v celém kú. Dalovy.

Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na Pozemkový úřad, nejlépe prostřednictvím úřadu městyse Divišov. Formulář je ke stažení v příloze, nebo k dostání na úřadu městyse Divišov.

 Podepsáním této „Žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit: 

  • zpět na podatelnu úřadu městyse Divišov
  • zasláním prostřednictvím České pošty co možná v nejkratším termínu na úřad městyse Divišov.

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.

 

Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Divišov u Benešova a kú. Dalovy, aby se vší odpovědností zvážili výhody provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledávání listin a další již shora uvedené záležitosti.

Kontakt: 317 855 225 , e-mail: pekarek@divisov.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci při projednávání této náročné záležitosti.  

 

žádost

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com